تقویم نمایشگاهی

تاریخ برگزاری نمایشگاهها در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران در سال ۱۳۹۵  براساس سایت رسمی نمایشگاه تهران

تقویم-نمایشگاه-تهران-۱۳۹۵