برق ۱۳۸۰

  • منتخب پروژه ۸۰

نمایشگاه برق

منتخب پروژه 80

منتخب پروژه ۸۰

۱۳۸۰

غرفه : شرکت جابون

مکان : سالن ۳۸ نمایشگاه بین المللی تهران

متراژ : ۸۰ مترمربع

کف : موکت