رنگ و رزین ۱۳۸۰

  • منتخب پروژه ۸۰

نمایشگاه رنگ و رزین ۱۳۸۰

منتخب پروژه 80

منتخب پروژه ۸۰

غرفه : شرکت شیمیائی غفاری

مکان : سالن ۳۱a نمایشگاه بین المللی تهران

متراژ : ۴۸ متر مربع

کف : موکت