سنگ و معدن ۱۳۸۰

  • منتخب پروژه ۸۰

نمایشگاه سنگ و معدن

منتخب پروژه 80

منتخب پروژه ۸۰

۱۳۸۰

غرفه : TENAX ایتالیا

مکان : سالن ۱ نمایشگاه بین المللی تهران

متراژ : ۴۸ مترمذبع

کف موکت