نمایشگاه ایران پلاست ۱۳۹۳

  • ۹۳-۷

شرکت  :۰ تا ۱۰۰

نمایشگاه ایران پلاست تهران

متراز : ۲۴ متر مربع

ساخت و ساز