نمایشگاه برق ۱۳۹۳

  • ۹۳-۶

شرکت رویان صنعت

نمایشگاه برق تهران

متراژ ۴۰متر مربع

ساخت وساز