نمایشگاه خودرو۱۳۹۳

  • ۹۳-۳
  • ۹۳-۴

شرکت : گونش از ترکیه

نمایشگاه خودرو تهران

متراژ۲۹ مترمربع

ساخت وساز93-4