نمایشگاه قطعات خودرو۱۳۹۳

  • ۹۳-۱
  • ۹۳-۲

شرکت سامپا از کشور ترکیه

نمایشگاه خودرو تهران

متراژ ۶۲مترمربع

ساخت وساز93-2