نمایشگاه گردشگری ۱۳۹۳

  • ۹۳-۲۲
  • ۹۳-۲۳
  • ۹۳-۲۴

پاویون شورای راهبری سلامت

نمایشگاه گردشگری  تهران

متراژ ک ۷۲ مترمربع

ساخت 93-23 93-24وساز