هفته نیروی انتظامی ۱۳۸۰

  • منتخب پروژه۸۰

نمایشگاه هفته نیروی انتظامی

منتخب پروژه80

منتخب پروژه۸۰

۱۳۸۰

غرفه : بانک قوامین

مکان : سالن ۸-۹ نمایشگاه بین المللی تهران

متراژ : ۱۵۰ مترمربع

کف :  موکت