هفته نیروی انتظامی۱۳۸۶

  • منتخب پروژه۸۶
  • منتخب پروژه۸۶

نمایشگاه هفته نیروی انتظامی۱۳۸۶

منتخب پروژه86

منتخب پروژه۸۶

غرفه : خدمات نیروی انسانی ناجا

مکان : سالن ۳۸a نمایشگاه بین المللی تهران

متراژ : ۱۲۰ مترمربع

کف : موکت

 

منتخب پروژه86

منتخب پروژه۸۶